Història del centre

Origen de l’escola.


Fotografia de la fassana de l'escola, vista des del pati. En primer pla veiem la pista de ciment i la cistella de basquet, darrere es veu l'edifici de l'escola, que es color crema amb la teulada verda.

Intervenció Municipal d’arrendament de l’edifici l’any 1939.

L’escola PERÚ es troba ubicada al barri de Sants, en una casa pairal situada al carrer Sagunt, números: 90, 92 i 94. El propietari de la mateixa, Sr. Antoni Piera i Comas, molt possiblement dedicat al transport de mercaderies, disposava d’un edifici annex, habilitat per les quadres i d’un gran pati posterior, que li devia facilitar la càrrega i descàrrega.

L’Arxiu Històric de Sants es va cremar i no s’han pogut trobar les fonts que desvetllessin la història real del seu fundador.

El que sí s’ha trobat documentat és la intervenció Municipal d’arrendament de l’edifici, per tal d’habilitar-lo com a Escola Pública. El Pre-contracte establia la quantitat de 15.600 pessetes anuals, que havien de ser abonades per trimestres avançats, des de primers de juliol de l’any 1939. El contracte definitiu està signat el 16 de setembre del mateix any, pel Sr. Alcalde de Barcelona, Miquel Mateu i Pla i pel Sr. Rafael Vidal i Batlle, administrador amb poders d’Antoni Piera i Comas. Al costat de la data, s’hi llegeix “Año de la victoria”, fent referència directa a la recent acabada Guerra Civil Espanyola.

Nom de la Casa Pairal.

Dues fotografies de l’edifici, datades: el 28 d’octubre de 1956 i el 5 d’octubre de 1969, porten com a títol: CAL ROS del MAYOL, carrer Sagunt, número 92 i són del Foment d’Obres i Construccions de la ciutat.

Noms que rebien les Escoles Nacionals a la postguerra.

Les Escoles Nacionals que obriren les seves portes durant la postguerra tenen en la seva toponímia referència explícita al conflicte bèl·lic sofert des de l’any 1936 al 1939. Així tenim: CALVO SOTELO, VÍCTOR PRADERA, URUGUAY, PERÚ, etc.

Relació d’Escoles Nacionals i cens d’alumnes del districte VII, l’any 1963.


Segons una publicació de l’Institut Municipal d’Educació de l’any 1963, de l’Ajuntament de Barcelona, on es troben relacionades totes les Escoles Nacionals del districte VII, així com el cens dels seus alumnes, podem llegir:

Escuelas Nacionales.

ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS, 18 (PERÚ). SAGUNTO, 92-94.

295 alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.

L’escola era mixta fins als 6 anys i a partir d’aquesta edat, només de nois.

Evolució del centre i pas d’una escola exclusivament masculina a escola mixta.


A partir de la dècada dels anys 1970, les Escoles que tenien els sexes dividits, amb totes les connotacions que això comportava; es modernitzaren i començaren els ensenyaments reglats mixtes que han continuat fins als nostres dies.

Funció docent pública al servei del barri de SANTS.


L’escola PERÚ ha estat sempre al servei del barri de Sants, participant i fent acte de presència en totes les festes, esdeveniments i actes que s’han portat a terme, any rera any. Ha promogut iniciatives de tot tipus per impulsar el desenvolupament dels infants; per promoure la solidaritat entre els pobles, les races i les cultures; per fomentar la seva capacitat creativa; per ajudar-los a desvetllar l’esperit crític que la societat espera d’ells i, en definitiva, ha contribuït i contribueix a formar nois i noies: receptius, respectuosos i responsables pel món de demà.